Hur skapar man en levande lärandekultur inom sin organisation? Hur mycket av de utbildningssatsningar som görs leder till faktiska beteendeförändringar på arbetsplatsen? I hur stor utsträckning handlar företagens lärande om framåtblickande affärstransformation? Det var några av de frågor som diskuterades under torsdagens nätverksträff med Symbal som värd med besökare från Tetra Pak, Alfa Laval, Axis, Diaverum, Duni och Vesta. Det finns plats för fler!

Nätverket startade 2012 och består av ett tjugotal intraprenörer från olika företag som på ett eller annat sätt arbetar professionellt med människor, kultur och lärande. Novemberträffen var lite av en nystart då nätverket legat vilande sedan 2017. Flera nya deltagare har anslutit och det finns plats för fler.

Temat för träffen var förändring och lärande som ju är ständigt pågående processer i såväl det stora som det lilla. Talare för dagen var Symbals medgrundare och VD Peter Gustafson som delade med sig av teoretiska modeller och personliga betraktelser kring olika förändringsresor genom åren. Han pratade bland annat om orsaker till att förändringar inom organisationer initieras. Proaktiva förändringsinitiativ innebär förändring som sker utifrån medvetna beslut baserade på insikt och reflektion kring behov och möjligheter. Reaktiva förändringar uppkommer som följd av yttre omständigheter som tvingar företaget till anpassning. Vi diskuterade tillsammans utifrån Kübler-Ross modell “The Change Curve” om hur man med hjälp av kommunikation, lärande och management kan hjälpa till att förenkla förändringsresan genom att öka motivationen och takten för lärandet. Avsikten är att minska svackan som uppstår i utvecklingskurvan, vilket därigenom minskar produktivitetstapp.

En stor del av eftermiddagen ägnades åt diskussioner. Gruppen var enig om behovet av att vi generellt behöver bli bättre på att mäta effekter av lärande kopplat till förändringar i arbetslivet. Utan tillförlitlig mätning är risken stor för att det organisatoriska lärandet uppmuntras och möjliggörs på fel sätt. Mätning behövs för att se vilka lärandeaktiviteter som fungerar och bör tilldelas mer resurser, och vilka som är i behov av förbättring eller rentav bör avslutas då de inte gör någon nytta. Flera deltagare i gruppen gav exempel på att mätning ofta görs av fel anledningar. Ett vanligt misstag är också att mäta aktiviteterna som görs snarare än vilka utfall och effekter de får. Denna fråga upplevdes som så intressant att den kommer att vara tema för kommande nätverksträff under 2020.

Ett annat område för diskussion var i vilken utsträckning våra respektive företags lärande leder till faktiska beteendeförändringar på arbetsplatsen. Trots framgångsrika kurser med nöjda deltagare lyckas man inte alltid skapa den förändring som är ambitionen med utbildningen. Detta eftersom utbildning och kommunikation, och resurserna som avsätts för det, inte alltid motsvarar ambitionsnivån för den förändring man vill uppnå. De operativa chefernas roll för att främja det önskade beteendet med ord och handling i vardagen belystes som en särskilt viktig och ofta förbisedd faktor i förändringsarbetet.

Vi fick slutligen tips om författaren Nigel Paine som skrivit böcker om arbetsplatslärande. Paine listar ett antal frågor som kommer att vara relevanta inför 2020 och där den viktigaste är att främja en levande lärandekultur, vilket Nigel Paine definierar som:

“When an organisation take an insight from outside, share it rapidly inside and turn it into action. A learning culture is about increasing the level of sensitivity to changes in the environment internally and externally and building a workforce who are confident to live through change and feel confident in their own skills and competences. So, a learning culture is about managing change and transformation.”

Det var en mycket givande träff med intressanta diskussioner och personliga utbyten. Vi ser fram emot 2020 då vi gemensamt beslutat att diskutera:

1.    Livslångt lärande och lärandekulturer

2.    Hur mäta lärandet och dess effekter

3.    Neuroscience och lärande

4.    Framtidens generationer i arbetslivet – vad kan vi lära från dem?

 Intresserad av att bli medlem 2020?

Detta är ett intressedrivet nätverk, med likasinnade entusiaster som vill lära mer. För att delta behöver du arbeta professionellt med lärande, utveckling av människor och organisationer. De som är medlemmar idag jobbar inom stödfunktioner som: ”Internal Academy”, ”External Customer Academy”, HR, Change Management Support, och liknande. Medlemskapet är kostnadsfritt. Kostnader som kan uppstå om vi hyr in en föreläsare delas lika i gruppen som deltar.

För dig som är intresserad av att ingå i nätverket kontakta Peter Gustafson på Symbal. E: peter.gustafson@symbal.com