Ett enigt Elfa

“För mig som vd för Elfa var Symbal oerhört värdefullt som både strategiskt och operativt stöd i vår stora förändringsresa. Arbetet med att få med 40-50 ledare på tåget för att bygga gemensamma värderingar och enighet kring långsiktiga mål och affärsstrategi var en utmaning. Symbal var både viktiga coacher och bollplank, och skapade många kommunikationslösningar för att enkelt sprida information och få folk att engagera sig. Att via film visa på framgång och förändring i organisationen var ett av de mer kraftfulla verktygen. Det nya intranätet gjorde det möjligt att aktivt hålla processen vid liv med både nya berättelser och inspel från ledningen”.

ETT ENIGT ELFA   |   KUND: ELFA

Kundens problem

Elfa är ett företag med svenskt ursprung och som säljer lagringslösningar sedan mer än 70 år. Under 2015 växte företaget kraftigt genom ökad försäljning och förvärv av tillverkningsföretag i Europa. För att binda samman det “nya” och större, internationella Elfa fanns ett växande behov av en gemensam företagskultur. Nya kärnvärden utvecklades som kallades ONE Elfa, ett enigt Elfa. Symbal anlitades för att bedriva långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete kring ONE Elfa för att få de anställda att förstå, anpassa sig och uppträda enligt de nya kärnvärdena. Uppdraget omfattade kontinuerliga kommunikationsinsatser, nära kopplade till företagets övergripande mål och vision, för att stärka företagets position på marknaden.

Symbals lösning

Symbal och Elfa, HR- och kommunikationsspecialist, arbetade nära tillsammans för att utveckla förändringskommunikationen. Vi samarbetade kontinuerligt och anpassade idéer för att föra förändringsresan framåt. Symbal skapade olika typer av kommunikationsstöd och aktiviteter under en treårsperiod.

Under hela uppdraget har Symbal haft möjlighet att intervjua Elfa-anställda för att få en djupare förståelse för målgrupperna och hur kärnvärdena kan påverka deras dagliga arbete. Symbal utarbetade kommunikationskoncept och material, och testade det före användning – något vi i allmänhet anser vara ett effektivt sätt att förbättra och utveckla. Efter varje större kommunikationsinsats har alla kundens anställda uppmanats att utvärdera och ge feedback. Resultaten av utvärderingarna har analyserats, sammanställts och presenterats för kunden. I workshops med ledningsgruppen har feedback varit grunden för att prioritera nästa steg i kommunikationsplanen, i syfte att uppnå företagets mål.

Kunden har varit mycket mottaglig för förslag på hur denna feedback ska hanteras, och agerat därefter, vilket var en viktig bidragande faktor till att införandet blivit framgångsrikt.

Lösningarna innehåller främst följande begrepp och material:

  • Kommunikation från HR och vd med inspiration om ONE Elfas arbete och dess status och resultat. Detta sker dels genom film, dels genom text- och bildmaterial (affischer, informationshäfte) som publiceras på intranätet.
  • Konceptet med ONE Elfa Stories utvecklades; filmer med medarbetare som pratar om hur de har utnyttjat värdena för att lösa olika situationer och att de bett sina kollegor att göra detsamma.
  • Symbal utvecklade också ett koncept och färdiga kit för en årlig lekfull och engagerande workshopdag för medarbetare med fokus på kultur och värderingar med ett nytt tema och innehåll varje år. Den största utmaningen var att hitta ett format som passar alla målgrupper och länder.
  • Vid företagets 70-årsjubileum producerade Symbal en bok, film och nyhetsbrev om företagets innovationsförmåga, med utgångspunkt i det kulturella arbetet.

Resultat

Kommunikationsinsatserna fick mycket god feedback från de anställda som efteråt hävdade att de hade fått god kunskap om värdena och hur man använder dem på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet. Kunden har uttryckligen uppskattat kreativiteten som hölls inom budget och har gett Symbal fortsatta kommunikationsuppdrag efter detta. VD på Elfa beskriver samarbetet med Symbal så här (se citat till vänster):