Växjö kommun

“Symbal har varit till stor hjälp för oss. De arbetar med ett smart, pedagogiskt och visuellt synsätt på beteendeförändringar. När vi började med detta hade vi inte rätt kompetens, idag vet vi mycket mer och har byggt vår egen kompetens, mycket tack vare Symbal”.

FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATIONSPROGRAM: KULTUR  | KUND: VÄXJÖ KOMMUN

Kundens problem

Växjö kommun har en vision: att vara en fantastisk plats att bo och arbeta på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden! Kommunen sysselsätter mer än 7000 personer. Växjö har vuxit snabbt de senaste decennierna vilket har lett till ett behov av en helhetssyn för den offentliga organisationen inklusive dess företag. Målet är att förvandlas till en gemensam gruppstruktur och bli effektivare till förmån för invånare och företag. Symbal anlitades för att påverka en del av denna omvandlingsresa.

Symbals lösning

Vi hjälpte till att utforma och stödja förändringsresan mot en enhetlig och gemensam organisationskultur genom gemensamma värderingar och ledarskapsengagemang. Förändringsresan genomfördes baserad på Symbals femstegsmodell för beteendeförändring. Huvudsyftet var att få människor att engagera sig i de gemensamma värderingarna genom en väl förberedd, kreativ och pedagogisk process. Symbal var en aktiv partner i en serie steg för att ge människor möjlighet att bli en del av rörelsen mot en gemensam kultur.

Det första steget, att förbereda sig för förändring, handlade om att formulera, förpacka och komma överens om betydelsen av de gemensamma värdena. Symbal var med och faciliterade beslutsprocessen där vi arbetade nära tillsammans med ledningsgruppen i kommunen och utvecklade en organisationsorienterad införandestrategi. Bidragande faktorer till framgången med cheferna var insikter om vikten av symboliskt och kommunikativt ledarskap.

Det andra steget var kommunikation för att öka kännedomen, riktad till organisationens anställda. Den viktigaste kommunikationskanalen var de operativa ledarna. Symbal skapade pedagogiskt stöd för ledarna i kombination med utbildning i metoder för att arbeta med ledarskap och kommunikation för att driva förändring.

Det tredje steget, intressekommunikation, genomfördes på enhetsnivå av cheferna. Symbal utvecklade workshops som användes av operativa chefer för att skapa dialog och förståelse på teamnivå.

Det fjärde steget, att prova på, är till för att öka den rationella och praktiska förståelsen för hur kärnvärdena kan användas i vardagen för beslutsfattande och samarbete över funktionella gränser. Symbal såg till att cheferna hade rätt verktyg för att driva och utforska de praktiska konsekvenserna av kärnvärdena.

Det femte steget, beteendeförändring, är när vi ser till att alla har anammat de nya sätten att arbeta. I det här fallet handlade det om att hjälpa Växjö kommuns ledningsgrupp att följa upp framstegen i alla delar av organisationen.

Resultat

Enligt medarbetarundersökningarna har efterlevnaden och uppskattningen bland organisationens mer än 7000 anställda ökat under de senaste åren. Operativa chefer diskuterar numera kontinuerligt de gemensamma värderingarna och sätter dem på dagordningen för teammöten. Förändringsarbetet har lett till engagemang för och djup förståelse för de gemensamma värderingarna bland de anställda. Utan den högsta ledningens engagemang skulle detta aldrig ha lyckats.